“Эрдэнэс Силвер Ресурс” ХХК-ийн албан хэрэгцээнд

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

1. ХУВЬ ХҮНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1.1 Үндсэн мэдээлэл
1.2 Оршин суугаа хаяг

2. БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2.1 Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол. /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ Мөр нэмэх бол + дарна уу/

Хаана Сургуулийн нэр Элссэн он Төгссөн он Эзэмшсэн мэргэжил Боловсролын зэрэг /Дипломын дугаар/

2.2 Мэргэшлийн бэлтгэл /Таны мэргэжлээрээ болон бусад төрлөөр богино, дунд, урт хугацаагаар хамрагдаж байсан сургалт. Мөр нэмэх бол + дарна уу/

Хаана Нэр Элссэн огноо Төгссөн огноо Үнэмлэх гэрчилгээний дугаар

3. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

3.1 Сүүлд ажиллаж байсан байгууллагууд /Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бичнэ үү. Мөр нэмэх бол + дарна уу/

Байгууллагын нэр Албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо

3.2 Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаарх тодорхойлолт гаргах этгээд /Хамаатан садан, найз нөхдөөс бусад. Мөр нэмэх бол + дарна уу/

Овог нэр Ажиллаж буй байгууллага Албан тушаал Утасны дугаар

4. ГЭР БҮЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

4.1 Гэр бүлийн байдал. / Зөвхөн өөрийн ам бүлд байгаа. Мөр нэмэх бол + дарна уу /

Овог нэр Таны юу болох Төрсөн огноо Ажиллаж буй байгууллага Албан тушаал Холбоо барих утас

4.2 Шаардлагатай үед холбоо барих хүн. / Мөр нэмэх бол + дарна уу /

Овог нэр Таны юу болох Холбоо барих утас

5. МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАРЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

5.1 Гадаад хэлний мэдлэг / Мөр нэмэх бол + дарна уу /

Гадаад хэлний нэр Сонсож ойлгох Ярих Бичих

5.2 Компьютерын мэдлэг / Тохирох баганад тэмдэглэнэ үү тавина /

Түвшин MS Word MS Excel MS Power Point MS Project Photo Shop Page Maker Internet
Сайн
Дунд
Муу

6. ГАВЬЯА, ШАГНАЛ

6.1 Ажиллаж байх хугацаандаа авсан гавьяа, шагнал / Мөр нэмэх бол + дарна уу /

Хаана ажиллаж байх хугацаандаа шагнагдсан Шагналын нэр Шагнагдсан он

6.2 Спорт, урлагийн амжилт

Хичээллэдэг спорт, амжилт
Урлагийн авьяас, амжилт
Чөлөөт цагаараа хийх дуртай зүйл

7. ТУСГАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ