Ил тод байдал
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, тогтоомжийн хүрээнд
“Эрдэнэс силвер ресурс” ХХК нь Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж, компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалтыг гаргаж, өөрчлөлт, хөдөлгөөнийг тухай бүрт нь байгууллагын цахим хуудсанд байрлуулан олон нийтэд нээлттэй байршуулан ажиллаж байна. 
 
 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасны дагуу компанийн эрх бүхий албан тушаалтан захиргааны акт гаргах, удирдах, хяналт, шалгалт хийх, хариуцлага хүлээлгэх, гэрээ байгуулахын өмнө тухай бүрт ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлсэн мэдэгдэл гаргаж байна. 
 
Авилгатай тэмцэх газарт албан тушаалтны хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хяналт тавих, тайлагнах, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, ажиллахаар Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар ЭБАТ /эрх бүхий албан тушаалтан/ томилогдон ажиллаж байна.